Pondosy Bay

Mailing Address:
Pondosy Bay Resort
C/O Cheslatta Carrier Nation
PO Box 909
Burns Lake, British Columbia, Canada
V0J 1E0

Phone: 250-692-6842
Email: pondosy@cheslatta.com